Skole

Samfunnet har bestemt at alle skal inn i normalskolen. Dette gjør at skolene ofte får utfordringer som kan være vanskelig å takle. Med endringene i opplæringslovens kapittel 9 A settes enda større krav til skolen, både for å fange opp alle som ikke har det bra på skolen, men også til at tiltak skal settes i gang effektivt og systematisk.

Noen elever har svært krevende utfordringer som gjør at det må jobbes skreddersydd og individrettet. I slike tilfeller kan vi bistå skolens personell, eller lage et spesialtilpasset tilbud til eleven, hvor våre miljøterapeuter utfører tjenesten. Vi har lang og bred erfaring med slike tjenester, der elevene har gått fra å ha en til en oppfølging til der hvor de fleste av elevene nå følger normal undervisning uten ekstra bistand.

Det er mange måter vi kan bidra inn i klasserommet på. Vi kan bistå skolens personell ved å utarbeide behandlingstilbud for enkeltelever, veilede i praksis og også ta over hele skoletilbudet ved at en av våre miljøterapeuter går inn og utarbeider behandlingsopplegg for atferdsproblemer. Vi tilpasser opplæringen slik at eleven kan nyttiggjøre seg av undervisningen, og kan følge elevene 1-1. Vi kan både være en støtte for lærerne, men også ta over hele tilbudet der dette er hensiktsmessig, enten på kort eller lengre sikt.

Vi kan tilby systemer som gjør skolen i stand til å møte kravene i opplæringslovens kapittel 9 A. Vi har systemer som sørger for at informasjon raskt og sikkert kommer til den som skal ha den. Vi har også rapporteringssystemer som gjør det enkelt for læreren å rapportere alle krenkelser, og kan også utarbeide rutiner for hvordan slike hendelser skal håndteres.

Opplæringsloven krever forebyggende arbeid mot problematferd, og Allagi kan tilby veiledning både i klasseledelse og hjelp til å fordele ressurser slik at disse målene nås. Ved å aktivt jobbe forebyggende vil mange av problemene som skolene kjenner på ikke få mulighet til å oppstå, og dette gir lærere mer rom og tid til det pedagogiske arbeidet.

Trenger dere hjelp? Skole, PPT, BUP og barnevern kan ta kontakt med oss for å få mer informasjon om tjenestene vi tilbyr.