Heldøgns omsorg

Allagi tilbyr veiledning til kommuner som har tjenestetilbud med heldøgns omsorg. Vi har spisskompetanse på systemarbeid, strukturering av personalatferd og atferdsproblematikk slik som utagerende atferd, boikott, unngåelse med videre. 

Lik eller forenlig praksis er en kjerneverdi i enhver tjeneste som jobber med atferdsendring på ett eller annet nivå, og våre fagadministrative systemer sikrer at alle ansatte til enhver tid er oppdatert på hva de skal gjøre, at de settes godt inn i historiske fakta, og rasjonale for programmer og rutiner. En naturlig del av et slikt system er også god datainnhenting, slik at det hentes inn relevant data for den spesifikke jobben som skal gjøres. 

Vi kan også gi veiledning direkte i miljøarbeidet. Det kan være veiledning i å utarbeide tiltak, innhente data, vurdere data, og utføre tiltakene korrekt. 

Vi har god kompetanse på helse og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Vi kan bistå i å utforme vedtak om bruk av tvang og makt. Vi kan også utarbeide tiltak som kan være med på å redusere behovet for bruk av tvang og makt. 

Målgruppen kan være boligtjeneste for psykisk utviklingshemmede, barnevern og psykiatri.

Ved behov kan kommunen, habiliteringstjenesten ta kontakt for å få mer informasjon om tjenestene vi tilbyr.